Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego FootballPro dostępnego pod adresem Poznań ul. Źródlana 19/1 oraz świadczenia i korzystania z Usług Sklepu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności PR9 Sp. z.o.o jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.​

2.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień.

3.Podmiotem prowadzącym Sklep oraz sprzedawcą produktów w nim zamieszczonych jest PR9 Sp.z o.o zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781 184 49 88, REGON 301256420, kapitał zakładowy 5000 (dalej Sprzedawca); adres do korespondencji elektronicznej sklep@footballpro.pl

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

a) komputer lub inne podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
b) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail;

5. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadające adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Klienci będący osobami fizycznymi muszą być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

7. Klient może złożyć zamówienie na dwa sposoby:
1) poprzez złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie,
2) poprzez złożenie zamówienia bez rejestracji, uzupełniając wymagane przez Sprzedawcę dane lub informacje, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, akceptując Regulamin; dane wskazane jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.

8. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

9. W celu utworzenia Konta w Sklepie przez Klienta konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, utworzenie loginu i hasła, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowanie Regulaminu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowej rejestracji. Po przesłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. Procedura rejestracji zostaje zakończona przez potwierdzenie linku aktywacyjnego.

10. Logowanie do Sklepu poprzez Konto Klienta odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz unikalnego hasła znanego wyłącznie uprawnionemu Klientowi.

11. W trakcie procedury rejestracyjnej lub składania zamówienia bez rejestracji Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody, a także korzystania z Konta innego Klienta lub udostępniania swojego Konta innym osobom.

12. Klient zobowiązuje się do aktualizowania danych podanych w trakcie rejestracji, w przypadku ich zmiany. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu na Konto.

13. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną e-mail z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej e-mail wraz z  imieniem i nazwiskiem aktualnie zarejestrowanego.

14. Klient może składać zamówienia przez całą dobę, każdego dnia roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych.

15. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do Sklepu (chyba że Klient korzysta z opcji zamówienia bez rejestracji), wybrać towary będące przedmiotem zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki, wybrać rodzaj płatności, wypełnić formularz (jeżeli Klient korzysta z opcji zamówienia bez rejestracji), wpisać dane do faktury VAT – jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, kliknąć przycisk „złóż zamówienie” (lub równoznaczny).

16. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta.

17. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

18. Realizacja zamówień Klienta jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty lub w niedziele i święta będą obsługiwane w najbliższy dniu powszednim.

20. Każde otrzymane przez Sklep zamówienie będzie potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia, nadawanej na adres e-mail Klienta.

21. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

22. Klient akceptuje, że otrzymanie wiadomości e-mail potwierdzające otrzymanie zamówienia wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży  obowiązkiem zapłaty przez Klienta określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

23. Informacje o towarach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do składania ofert.

24. Ceny towarów zamieszczonych w Sklepie są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu, a nie zawierają kosztów dostawy.

25. Jeśli korzystający z oferty szkoleniowej klubu APR, APF, APSG dokonuje zakupu towaru związanego z tymi szkoleniami, wówczas taka sprzedaż jest oznaczana specjalnie i podlega zwolnieniu z VAT

26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

27. Promocje w sklepie stacjonarnym i internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej.

28. Z tytułu wykonania umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy wskazaną w potwierdzeniu zamówienia cenę towarów oraz koszt wysyłki.

29. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
1) gotówką za pobraniem,
2) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, PR9 Sp. z o.o., mBank, Oddział w Poznaniu, numer rachunku 
61 1140 1124 0000 4501 4000 1004
3) gotówką przy odbiorze osobistym.

30. W przypadku płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

31. W przypadku płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy w tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko lub nazwę/firmę Klienta oraz numer zamówienia wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

32. Sprzedawca realizuje zamówienie:
1) za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx
2) poprzez odbiór osobisty towarów przez Klienta w punkcie handlowym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem: Poznań ul. Źródlana 19/1, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu oraz sposobu odbioru; odbiór osobisty możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez Klienta upoważnioną, upoważnienie wymaga formy pisemnej.

33. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest w terminie do 72 godzin roboczych od dnia:
1) otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym,
2) zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, w przypadku wyboru formy płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na adres wskazany przez Klienta, zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
3) w przypadku konieczności wykonania nadruku, a także okresie od 1 września do 31 grudnia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do pięciu dni roboczych.

34. Koszty dostarczenia towarów podawane są przy składaniu zamówienia. Koszty wysyłki towarów pokrywa Klient.

35. W dniu wysyłki towaru Klient zostanie poinformowany o wysyłce poprzez wiadomość e-mail.

36. Sklep wystawia i dołącza do każdego zamówienia szczegółowy wykaz pozycji i kosztów zamówienia.

37. Sklep do każdego zakupu dołącza dowód zakupu w postaci Paragonu lub na prośbę klienta Fakturę VAT.

38. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne, pochodzą z legalnego źródła.

39. Jeżeli Klient, po otrzymaniu towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na towar gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora – Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary). Nadruki na koszulkach Akademii Piłkarskiej Reissa, Akademii Piłkarskiej Falubaz, Akademii Piłkarskiej Stal Gorzów, Wielkopolskiej Akademii Bramkarskiej, Lubuskiej Akademii Bramkarskiej wykonujemy własną zastrzeżoną czcionką. Informujemy, że nie przyjmujemy reklamacji dotyczących samej czcionki po wykonaniu nadruku. Informujemy również, że koszulki z nadrukiem nie podlegają zwrotowi, wymianie, a także reklamacji.

40. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową w terminie dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Wobec Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

41. W przypadku składania reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową poleconą na adres Sprzedawcy. Do towaru należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu u Sprzedawcy wraz z pisemnym opisem ujawnionych w towarze niezgodności. Sprzedawca nie przyjmuje towarów przesłanych za pobraniem.

42. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta.

43. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za reklamowany towar w terminie 5 dni lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie, towary.

44. Koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

45. Klient jest również uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, jeżeli Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

46. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

47. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

48. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

49. Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem który odstąpił od umowy, uiszczoną przez Klienta należność w terminie 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

50. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

51. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca footballpro.pl

52. Klient dokonując rejestracji lub zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w procesie rejestracji lub zamówienia oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania ze Sklepu, realizacji i rozliczenia zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania ze Sklepu, a także w celach archiwizacyjnych, a w przypadku wyrażenia zgody wskazanej poniżej, także w celach marketingowych.

53. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym lub handlowym w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie informacji mailowej na adres sklep@footballpro.pl w tytule: „stop mail” i treści: „ proszę o wstrzymanie wysyłania informacji marketingowych”

54. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

55. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu. Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

56. Sprzedawca zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Klienta danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

57. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia zamówienia i zakupu towarów.

58. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do prowadzenia przez Klienta z jakimkolwiek wykorzystaniem Sklepu działalności reklamowej, promocyjnej lub rozsyłania spamu.

59. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

60. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem http://footballpro.pl/page/regulamin .

61. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

62. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, bez konieczności podania przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

63. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Klienta oraz za usuwanie lub blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym podobnym urządzeniu używanym przez Klienta.

64. Indywidualne ustawienia komputera lub innego podobnego urządzenia mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze/urządzeniu Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru.

65. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

66. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Sklep, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, odczytywane następnie przy każdorazowym połączeniu przeglądarki internetowej – tzw. cookies. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że niezaakceptowanie takich plików może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie takich plików na urządzeniu Klienta oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie takich plików na urządzeniu Klienta.

67. Ewentualne spory powstałe z Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

68. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PR9 Sp. z o.o.
ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań tel: 511 171 837 email: sklep@footballpro.pl
NIP 781 184 49 88
REGON 301256420

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• zawarcia umów kupna, sprzedaży towarów oferowanych przez FootballPro - Centrum Piłkarskie za pośrednictwem sklepu internetowego www.footballpro.pl,
• wykonania obowiązków prawnych administratora danych takich jak wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie,
• rozpatrywania reklamacji i zwrotów,
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
• weryfikacji wiarygodności płatniczej,
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
• marketingu bezpośredniego.

68. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.02.2014 r.