Zwroty i reklamacje

 

 1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego FootballPro - Centrum Piłkarskie z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1, 60-642 Poznań, pod warunkiem iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
   
 2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument zobowiązany jest do odesłania w ciągu 14 dni towaru na własny koszt, na adres sklepu internetowego FootballPro - Centrum Piłkarskie. Zwracany, wymieniany lub reklamowany towar można również zdać w sklepie FootballPro - Centrum Piłkarskie, ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań.
   
 3. Sklep interentowy FootballPro gwarantuje zwrot poniesionych kosztów za zakup towaru oraz dostawy do Klienta (jeśli dostawa nie obejmowała darmowego doręczenia, w przypadku przekroczenia kwoty 200 zł).
   
 4. Zwrot kosztów poniesionych w wyniku zakupionego towaru, w przypadku złożenia mailowego bądź telefonicznego oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez konsumenta sposób w terminie 7-14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.
   
 5. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona wyraźnego uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość reklamacji towaru, jeśli uległ on uszkodzeniu.
   
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową, sklep internetowy FootballPro - Centrum Piłkarskie w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania sklepu internetowego FootballPro - Centrum Piłkarskie o niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są (i) niemożliwe lub (ii) wymagają nadmiernych kosztów albo (iii) jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub (iv) gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.