Reklamacje

1. Jeżeli Klient, po otrzymaniu towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na towar gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora – Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary).

 

2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową w terminie jednego roku, w którym stwierdził niezgodność towaru z umową oraz zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Wobec Klientów niebędących konsumentami sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

3. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

4. W przypadku składania reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sprzedawcy. Do towaru należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu u Sprzedawcy wraz z pisemnym opisem ujawnionych w towarze niezgodności. Sprzedawca nie przyjmuje towarów przesłanych za pobraniem.

 

5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta.

 

6. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za reklamowany towar w terminie 5 dni lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie, towary.Koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

7. Klient jest również uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, jeżeli Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

8. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 

9. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

 

10. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

 

11. Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem który odstąpił od umowy, uiszczoną przez Klienta należność w terminie 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA UMOWY